Проверка за наличен сертификат "Зелена карта"

От 01.01.2016 г. съгласно българското застрахователно законодателство Сертификат „Зелена карта“ задължително се издава, заедно с полицата по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, като Сертификатът „Зелена карта“ има същия срок на покритие.

При разсрочено плащане на застрахователната премия Сертификатът „Зелена карта“ се издава за срока, за който е платена застрахователната премия.